Beskyttelse af data

Privatlivspolitik

Mange tak for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR. Brug af webstedet Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR er generelt mulig uden at give nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at gøre brug af særlige tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandlingen af personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person, skal altid være i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne privatlivspolitik.

Som dataansvarlig har Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund står det enhver registreret frit for at overføre personlige data til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver til vedtagelse af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare den anvendte terminologi på forhånd.

Vi bruger bl.a. følgende udtryk i denne privatlivspolitik:

 • a) personlige data

  Persondata betyder alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for den pågældende fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

 • b) Den registrerede

  Den registrerede er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen.

 • c) Behandling

  Behandling er enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger eller sæt af personoplysninger gøres til genstand for, hvad enten det sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring samt begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

 • d) Begrænsning af behandling

  Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede persondata med det formål at begrænse den fremtidige behandling.

 • e) Profilering

  Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • g) Den dataansvarlige eller den dataansvarlige, der er ansvarlig for behandlingen

  Den dataansvarlige eller behandlingsansvarlige er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udpegelse være fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

 • h) Processor

  Databehandler er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 • i) Modtager

  Modtager er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med et specifikt undersøgelsesmandat i henhold til EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

 • j) Tredje part

  Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, der ikke er den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte myndighed er autoriseret til at behandle personoplysninger.

 • k) Samtykke

  Samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved han eller hun ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører ham eller hende, gøres til genstand for behandling.

2. navn og adresse på den dataansvarlige

Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse, andre databeskyttelseslove, der gælder i medlemsstaterne i Den Europæiske Union, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er:

Natur- og strandcamping ved Jabelsøen – N. Zwerg og S. Zwerg GbR

Am Heidenfriedhof 01

17194 Jabel

Tyskland

Telefon: 0170 533 523 1

E-mail: s.zwerg@landurlaub-mueritz.de

Website: genuss-ferien.de

3. småkager

Internetsiderne for Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der placeres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange hjemmesider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-ID. Et cookie-ID er en unik identifikation af cookien. Den består af en række tegn, som gør det muligt at tildele hjemmesider og servere til den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte hjemmesider og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-ID.

Ved hjælp af cookies kan Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Cookies kan bruges til at optimere information og tilbud på vores hjemmeside til gavn for brugeren. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores hjemmeside. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores hjemmeside. For eksempel behøver brugeren af en hjemmeside, der bruger cookies, ikke at indtaste sine adgangsdata igen, hver gang de besøger hjemmesiden, fordi de overtages af hjemmesiden, og cookien gemmes på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan således permanent nægte indstillingen af cookies. Desuden kan cookies, der allerede er sat, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores websted muligvis bruges fuldt ud.

4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Webstedet for Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system besøger webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der tilgås via et adgangssystem på vores websted, kan registreres, (5) dato og klokkeslæt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) adgangssystemets internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, der bruges til sikkerhedsformål i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR ikke nogen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet på vores websted korrekt, (2) optimere indholdet på vores websted og annonceringen for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores websted og (4) give retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

5. mulighed for kontakt via hjemmesiden

Webstedet for Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede sender, automatisk. Sådanne personoplysninger, som en registreret overfører til den dataansvarlige på frivillig basis, gemmes med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger vil ikke blive videregivet til tredjeparter.

6 Rutinemæssig sletning og blokering af persondata

Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

7 Den registreredes rettigheder

 • a) Ret til bekræftelse

  Enhver registreret har den ret, som den europæiske lovgiver har givet ham eller hende, til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • b) Ret til information

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den europæiske lovgiver om direktiver og forordninger til enhver tid ret til at få gratis oplysninger fra den dataansvarlige om de personoplysninger, der er gemt om ham/hende, og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:

  • formålene med behandlingen
  • de kategorier af personoplysninger, der behandles
  • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • hvis det er muligt, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode
  • eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • eksistensen af en ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  • hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse
  • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede

  Desuden har den registrerede ret til information om, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om de passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til indsigt, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • c) Ret til berigtigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til den europæiske lovgiver i direktiver og forordninger at kræve øjeblikkelig korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Desuden har den registrerede ret til at anmode om fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen.

  Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver registreret har i henhold til EU-lovgivningen ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette personoplysningerne uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, så længe behandlingen ikke er nødvendig

  • Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
  • Den registrerede tilbagekalder det samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til art. 6, stk. 1 litra a GDPR eller art. 9 para. 2(a) GDPR, og der er intet andet retsgrundlag for behandlingen.
  • Den registrerede skal i overensstemmelse med art. 21 para. 1 i GDPR, og der ikke er nogen overordnede legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21 (1) i GDPR. 2 GDPR til at gøre indsigelse mod behandlingen.
  • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
  • Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester, jf. artikel 8, stk. 1, i GDPR. 1 DS-GVO indsamlet.

  Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR skal straks sørge for, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

  Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR, og vores virksomhed er ansvarlig i henhold til artikel 17, stk. Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til artikel 1 i GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, til at informere andre dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet sådanne dataansvarlige om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger, for så vidt behandling ikke er påkrævet. En medarbejder hos Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR vil sørge for de nødvendige foranstaltninger i de enkelte tilfælde.

 • e) Ret til begrænsning af behandling

  Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem.
  • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til art. Artikel 21, stk. 1 GDPR, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde går forud for den registreredes.

  Hvis en af de førnævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der opbevares af Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR vil sørge for, at behandlingen begrænses.

 • f) Ret til dataportabilitet

  Enhver registreret har ret til at modtage de personoplysninger om vedkommende, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som fastsat af den europæiske lovgiver. Du har også ret til at overføre disse data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, hvis behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, i GDPR. 1 litra a GDPR eller art. 9 para. 2, litra a DS-GVO eller på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1 (b) GDPR, og behandlingen udføres automatisk, medmindre behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

  Ved udøvelse af retten til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1 GDPR, har den registrerede ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt, og hvis det ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

  For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR.

 • g) Ret til indsigelse

  Enhver registreret skal have ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til enhver tid mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som er baseret på artikel 6, stk. 1, i GDPR, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. 1 (e) eller (f) i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

  Hvis Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis den registrerede gør indsigelse over for Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR. 1 GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

  For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR. Den registrerede har også ret til, i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

 • h) Automatiserede beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering

  Enhver registreret har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for vedkommende eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker vedkommende, forudsat at afgørelsen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, i det mindste retten til at få menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og anfægte afgørelsen.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

 • i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ifølge den europæiske lovgiver ret til at trække sit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage til enhver tid.

  Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

8 Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

Den dataansvarlige har integreret Facebook-komponenter på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested på internettet, et onlinefællesskab, der generelt gør det muligt for brugerne at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Facebook giver blandt andet brugere af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade fotos og netværke via venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en registreret bor uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvor en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En komplet oversigt over alle Facebook plug-ins kan findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Som en del af denne tekniske proces modtager Facebook oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den pågældende person har besøgt.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Facebook, genkender Facebook, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede besøger, hver gang den registrerede tilgår vores hjemmeside og i hele varigheden af deres ophold på vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. “Like”-knappen, eller hvis den registrerede skriver en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Facebook modtager altid information via Facebook-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med at tilgå vores hjemmeside; dette sker, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Facebook, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før de går ind på vores hjemmeside.

Den datapolitik, der er offentliggjort af Facebook, og som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om indsamling, behandling og brug af personlige data af Facebook. Den forklarer også, hvilke indstillingsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Der findes også forskellige applikationer, som gør det muligt at undertrykke dataoverførslen til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke datatransmission til Facebook.

9. databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om de besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om den hjemmeside, hvorfra en registreret kom til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke undersider af hjemmesiden der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. Webanalyse bruges primært til at optimere en hjemmeside og til at analysere omkostninger og fordele ved internetannoncering.

Google Analytics-komponentens driftsselskab er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen “_gat._anonymiseIp” til webanalyse via Google Analytics. Denne tilføjelse bruges af Google til at forkorte og anonymisere IP-adressen på den registreredes internetforbindelse, hvis der er adgang til vores websted fra et EU-medlemsland eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de indhentede data og oplysninger til at analysere brugen af vores hjemmeside, til at udarbejde onlinerapporter for os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes IT-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien får Google mulighed for at analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvor en Google Analytics-komponent blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at indsende data via Google Analytics-komponenten med henblik på onlineanalyse til Google. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, såsom den registreredes IP-adresse, som Google blandt andet bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende muliggøre afregning af provision.

Cookies bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af den registreredes besøg på vores websted. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personlige data opbevares af Google i USA. Google kan videregive disse personlige data, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan justering af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at placere en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Google Analytics i forbindelse med brugen af dette websted og behandlingen af disse data af Google. For at gøre dette skal den registrerede downloade og installere en browserudvidelse fra linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dette browser-tilføjelsesprogram informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data og oplysninger om besøg på hjemmesiden til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsen anerkendes af Google som en indvending. Hvis den registreredes IT-system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsen afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til deres kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics er forklaret mere detaljeret på dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Instagram

Den dataansvarlige har integreret komponenter af Instagram-tjenesten på denne hjemmeside. Instagram er en tjeneste, der kvalificerer sig som en audiovisuel platform og giver brugerne mulighed for at dele fotos og videoer og også videredistribuere sådanne data på andre sociale netværk.

Driftsselskabet for Instagram-tjenesterne er Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af controlleren, og hvor en Instagram-komponent (Insta-knap) blev integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade en visning af den tilsvarende Instagram-komponent fra Instagram. Som en del af denne tekniske proces modtager Instagram oplysninger om, hvilken specifik underside på vores hjemmeside den pågældende person har besøgt.

Hvis den registrerede er logget ind på Instagram på samme tid, genkender Instagram, hvilken specifik underside den registrerede besøger, hver gang den registrerede får adgang til vores websted og i hele varigheden af deres ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Instagram-komponenten og tildeles af Instagram til den registreredes respektive Instagram-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Instagram-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den registreredes personlige Instagram-brugerkonto og gemmes og behandles af Instagram.

Instagram modtager altid information via Instagram-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Instagram samtidig med at tilgå vores hjemmeside; dette sker, uanset om den registrerede klikker på Instagram-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Instagram, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Instagram-konto, før de får adgang til vores websted.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Instagram kan findes på https://help.instagram.com/155833707900388 og https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. Retsgrundlaget for behandlingen

Art. 6 I lit. a GDPR tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlingsaktiviteter, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet, når behandlingsaktiviteter er nødvendige for levering af varer eller for at levere enhver anden tjeneste eller modydelse, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. b GDPR. Det samme gælder for sådan behandling, der er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. f GDPR. c GDPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores virksomhed, og deres navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vigtige oplysninger skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 I lit. d DS-GVO er baseret på.
I sidste ende kan behandlingen være baseret på art. 6 I lit. f DS-GVO er baseret på. Dette retsgrundlag anvendes til behandlingsaktiviteter, der ikke er omfattet af nogen af de ovennævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af vores virksomhed eller af en tredjepart, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger. Vi har lov til at udføre sådanne behandlinger, især fordi de er specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. I denne henseende mente den, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 i GDPR).

12. legitime interesser i behandlingen forfulgt af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f GDPR er vores legitime interesse udførelsen af vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velbefindende.

13. varighed, hvor personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Når denne periode er udløbet, slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, forudsat at de ikke længere er nødvendige for kontraktopfyldelse eller kontraktindledning.

14. lovmæssige eller kontraktmæssige bestemmelser for levering af personoplysninger; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering

Vi vil gerne informere dig om, at udlevering af personlige data delvist er påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren).
Nogle gange kan det være nødvendigt for indgåelsen af en kontrakt, at en registreret giver os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personlige data, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Hvis personoplysningerne ikke leveres, vil det betyde, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås.
Inden personoplysningerne afgives af den registrerede, skal den registrerede kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil informere den registrerede fra sag til sag, om levering af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvad konsekvenserne ville være, hvis personoplysningerne ikke blev leveret.

15. eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering.

Denne privatlivspolitik er genereret af DGD’s privatlivspolitikgenerator – din eksterne DPO, der blev udviklet i samarbejde med tyske advokater fra WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.

På grund af EU’s generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) er vi forpligtet til at give vores gæster og interesserede parter mulighed for at se de personlige data, der er gemt eller behandlet af os, og/eller at anmode om sletning af disse data.

For at finde ud af, hvilke oplysninger der er gemt om dig, bedes du sende os følgende formular med din e-mailadresse og andre oplysninger.

Hvis du ønsker at slette de gemte data, bedes du sende os formularen med bemærkningen “Sletning”.

Am Heidenfriedhof 01 | 17194 Jabel

Telefon: 039929 – 76712

Mail: rezeption@genuss-ferien.de

© 2021 Henrike Tack | ht.design.marketing

Am Heidenfriedhof 01

17194 Jabel

039929 – 76712

rezeption@genuss-ferien.de

© 2021 Henrike Tack | ht.design.marketing