Gegevensbescherming

Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Natur- und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR. Het gebruik van de website van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR), en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen geïnformeerd over hun rechten door middel van dit privacybeleid.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, zo goed mogelijk te beschermen. Toch kunnen gegevensoverdrachten via internet over het algemeen veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever zijn gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte terminologie vooraf uitleggen.

In dit privacybeleid gebruiken we onder andere de volgende termen:

 • a) persoonlijke gegevens

  Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt door de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • c) Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

  Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te beoordelen, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) Verantwoordelijke voor de verwerking

  Verwerkingsverantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan in de wetgeving van de Unie of de lidstaat worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke is of volgens welke specifieke criteria deze wordt aangewezen.

 • h) Processor

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoeksopdracht op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) Derde

  Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

  Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij door middel van een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is de:

Natuur- en strandcamping aan het Jabelmeer – N. Zwerg en S. Zwerg GbR

Am Heidenfriedhof 01

17194 Jabel

Duitsland

Telefoon: 0170 533 523 1

E-mail: s.zwerg@landurlaub-mueritz.de

Website: genuss-ferien.de

3. koekjes

De internetpagina’s van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talloze websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Cookies kunnen worden gebruikt om de informatie en aanbiedingen op onze website te optimaliseren ten voordele van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in een online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst via een cookie.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan op die manier het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen cookies die al zijn ingesteld op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website volledig worden gebruikt.

4. verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website opvraagt. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website vanwaar een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, kunnen worden geregistreerd, (5) de datum en het tijdstip van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te garanderen en (4) wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren en een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonlijke gegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. contactmogelijkheid via de website

De website van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de voor de verwerking verantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die de betrokkene heeft doorgegeven automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen om de betrokkene te verwerken of om contact met hem op te nemen. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

6 Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese wetgever of andere wetgevers in wetten of voorschriften waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

7 Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op informatie

  Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht dat door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen is toegekend om op elk moment van de verwerkingsverantwoordelijke gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking
  • de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die zijn gebruikt om die periode te bepalen
  • het bestaan van het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te verlangen of om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
  • het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke persoon die te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om de onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

  Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zonder onnodige vertraging worden gewist, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is, zolang de verwerking niet noodzakelijk is

  • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in volgens art. 6 lid. 1 letter a GDPR of Art. 9 para. 2(a) GDPR en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene zal, in overeenstemming met art. 21 lid. 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21 (1) GDPR. 2 GDPR om bezwaar te maken tegen de verwerking.
  • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij zoals bedoeld in art. 8 (1) GDPR. 1 DS-GVO verzameld.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te verzoeken om de door Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR opgeslagen persoonsgegevens te wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. Een medewerker van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR zal er onverwijld voor zorgen dat het verzoek tot gegevenswissing onmiddellijk wordt ingewilligd.

  Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door de Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR en ons bedrijf verantwoordelijk is volgens Art. 17 para. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 1 GDPR verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, neemt de Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken te wissen, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR zal in individuele gevallen de noodzakelijke maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking op grond van art. Art. 21 lid. 1 GDPR en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR zal de beperking van de verwerking regelen.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan een voor de verwerking verantwoordelijke heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming volgens Art. 6 (1) GDPR. 1 letter a GDPR of Art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens Art. 6 para. 1 (b) GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

  Bij het uitoefenen van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 para. 1 GDPR, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, wanneer dit technisch haalbaar is en wanneer dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, van de GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. 1 (e) of (f) van de GDPR. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  De Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

  Indien de Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden door Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR, zal Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR de persoonsgegevens niet langer verwerken voor deze doeleinden.

  Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR. 1 GDPR, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

  Om gebruik te maken van zijn recht op bezwaar, kan de betrokkene contact opnemen met elke medewerker van Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR. Het staat de betrokkene ook vrij om, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij en onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn of haar recht om bezwaar te maken via geautomatiseerde weg uit te oefenen door middel van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever toegekende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin tevens passende maatregelen zijn vastgesteld ter bescherming van de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Natur und Strandcamping am Jabelschen See – N. Zwerg und S. Zwerg GbR passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, en in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten.

  Als de betrokkene zijn rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken volgens de gegevensbeschermingswetgeving

  Elke persoon waarop de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

8 Bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Facebook

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Facebook-componenten op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of kan de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de volledige duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen door Facebook aan de respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Facebook-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is aangemeld bij Facebook op hetzelfde moment dat toegang wordt verkregen tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij/zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn/haar Facebook-account voordat hij/zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Er zijn ook verschillende toepassingen beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het verzenden van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

9. gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, vergelijken en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website vanwaar een betrokkene naar een website is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging “_gat._anonymiseIp” voor webanalyse via Google Analytics. Deze toevoeging wordt door Google gebruikt om het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene in te korten en te anonimiseren als onze website wordt geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te analyseren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om gegevens via de Google Analytics-component voor online analyse aan Google te verstrekken. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens om afrekeningen van commissies mogelijk te maken.

Cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google herkend als een bezwaar. Als het IT-systeem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die onder zijn of haar controle valt, is het mogelijk om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. bepalingen inzake gegevensbescherming over de toepassing en het gebruik van Instagram

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft onderdelen van de Instagram-service op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden beschouwd als een audiovisueel platform en waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en deze gegevens ook kunnen verspreiden op andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om een weergave van de overeenkomstige Instagram-component van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, herkent Instagram welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en wordt door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene klikt op een van de Instagram-knoppen die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die daarmee worden verzonden, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt altijd informatie via de Instagram-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Instagram op hetzelfde moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Instagram wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen bij zijn of haar Instagram-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

11. rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. a GDPR dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of voor het verrichten van enige andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. f GDPR. c GDPR. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO zijn gebaseerd.
Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 I lit. f DS-GVO zijn gebaseerd. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons bedrijf of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. We mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn vermeld door de Europese wetgever. In dit verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, zin 2, van de GDPR).

12. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op Artikel 6 I lit. f GDPR is ons legitieme belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

13. Duur van de opslag van de persoonsgegevens.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist, mits ze niet langer nodig zijn voor het nakomen van het contract of het initiëren van het contract.

14. wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij willen u erop wijzen dat het verstrekken van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat persoonlijke gegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

15. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is opgesteld door de Privacy Policy Generator van de DGD – Your External DPO die is ontwikkeld in samenwerking met Duitse advocaten van WILDE BEUGER SOLMECKE, Keulen.

Als gevolg van de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie zijn we verplicht om onze gasten en geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om de persoonlijke gegevens die door ons worden opgeslagen of verwerkt in te zien en/of te verzoeken om verwijdering van deze gegevens.

Als u wilt weten welke informatie over u is opgeslagen, stuurt u ons het volgende formulier met uw e-mailadres en andere informatie.

Als u de opgeslagen gegevens wilt verwijderen, stuur ons dan het formulier met de opmerking “Verwijderen”.

Am Heidenfriedhof 01 | 17194 Jabel

Telefoon: 039929 – 76712

Mail: rezeption@genuss-ferien.de

© 2021 Henrike Tack | ht.design.marketing

Am Heidenfriedhof 01

17194 Jabel

039929 – 76712

rezeption@genuss-ferien.de

© 2021 Henrike Tack | ht.design.marketing